Like muligheter i oppveksten – kommunes arbeid med barnefattigdom

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt deler av kommunens arbeid knyttet til barnefattigdom. Vi har undersøkt om kommunen har tilstrekkelig kunnskap om barn og unges levekår i kommunen og om denne kunnskapen brukes i et systematisk forebyggende arbeid. Videre har vi sett på om kommunen sikrer at barn og unge får vurdert og ivaretatt sine behov ved behandling av søknader om økonomisk sosialhjelp og om kommunen tiltak for å sikre samarbeid mellom barnevern og NAV om økonomiske hjelpetiltak.

 

Last ned rapporten

Eierskapskontroll Grep Grenland AS

I denne eierskapskontrollen har vi sett nærmere på eierkommunenes eierskapsmelding, eierkommunenes samordning av føringer om samfunnsansvar og om eierstyringen i et selskap, har vært i samsvar med eierkommunenes eierskapsmeldinger og vedtak.

Last ned rapporten

Vann og avløp – Skien kommune

Kommunen skal sørge for en tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en miljømessig riktig avløpshåndtering. Vi har gjort overordnede undersøkelser av internkontrollen og beredskapsplaner for vann og avløp. Videre har vi undersøkt om kommunen oppnår nasjonale målsettinger og hvordan administrasjonen rapporterer til politisk nivå.

Last ned rapporten

Damfossbrua – Skien kommune

Rapporten handler om kommunens håndtering av spørsmål om økonomisk bidrag til utbedringer på fylkesvei 59 over Damfossen i Skien sentrum, etter en dødsulykke på brua. Spørsmål som undersøkes er om Skien kommune har håndtert saken i tråd med gjeldende regler, reglementer og etablert praksis for forsvarlig saksbehandling.

 

Last ned rapporten

Gave til Odds ballklubb – Skien kommune

Formålet med rapporten har vært å se på kommunens bidrag til jubileumsfesten til Odds ballklubb var i tråd med gjeldende regler og fullmakter i kommunen.

Last ned rapporten

Offentlige anskaffelser – Skien kommune

Formålet med rapporten er å se på Skienmodellen, miljøhensyn og sosiale ansvar ved anskaffelser i kommunen.

Last ned rapporten