Antall rapporter: 13

Klimaarbeid i Skien kommune (2024)

Vi har undersøkt om kommunen har organisert sitt klimaarbeid på en måte som er egnet til å nå fastsatte mål, hvor vi har sett på organisering, ressurser, kompetanse og samordning. I tillegg har vi undersøkt om kommunen har planer, mål og tiltak for reduksjon av klimagassutslipp og system for rapportering, samt oppfølging av utvalgte klimamål.

Last ned rapport: Klimaarbeid i Skien kommune (2024)

Eiendomsforvaltning – Skien (2023)

Vi har undersøkt om Skien kommune har tiltak for et verdibevarende vedlikehold av sine formålsbygg. Mer konkret har vi kartlagt og vurdert om kommunen har en styrings- og rapporteringslinje som sikrer politisk forankring av eiendomsforvaltningen, og om kommunen har god systematikk i planlegging og gjennomføring av dette arbeidet. Det er en kjent risiko at kommuner avsetter for lite midler til vedlikehold av sine formålsbygg. Vi har derfor undersøkt dette også.

Last ned rapport: Eiendomsforvaltning – Skien (2023)

Rus og psykisk helse – Skien (2023)

Vi har undersøkt hvilke tjenester og tilbud har kommunen til personer som har psykiske vansker/lidelser og/eller rusavhengighet. Vi har sett på hvordan kommunen har organisert tjenestene, og om kommunen tilpasser tjenestene til brukerens behov. Her har vi blant annet sett på utredning av hjelpebehov, brukermedvirkning, om tjenestene er helhetlige og koordinerte og vedtak. Videre har vi undersøkt hvordan administrasjonen har fulgt opp bystyrets vedtak om et konkret boligprosjekt.

Last ned rapport: Rus og psykisk helse – Skien (2023)

Renovasjonsordning for matavfall – Skien (2023)

Denne forvaltningsrevisjonen og eierskapskontrollen handler om saksbehandling og beslutningsprosesser knyttet til vedtak om ny renovasjonsordning for matavfall i Skien.

Last ned rapport: Renovasjonsordning for matavfall – Skien (2023)

Pasientsikkerhet – Skien (2023)

Denne rapporten beskriver de tiltakene kommunen har for å sikre at meldt hjelpebehov blir utredet og at brukere med hjelpebehov får et forsvarlig helsetilbud.

Last ned rapport: Pasientsikkerhet – Skien (2023)

Samhandling og kapasitet – Skien kommune (2022)

Vi har kartlagt kommunens samhandling om utskrivningsklare pasienter internt og med sykehuset. Vi har også undersøkt om kommunen har organisert tjenestetilbudet slik at de har kapasitet til å ta imot pasientene fra sykehuset.

 

Last ned rapport: Samhandling og kapasitet – Skien kommune (2022)

Politisk saksbehandling (2022)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi sett på arbeidet med politiske saker i Skien kommune. Vi har undersøkt om folkevalgte har tilgang til informasjon om saksbehandlingsregler og om kommunen følger kravene til møter og møteoffentlighet. Vi har også undersøkt om sakene som behandles i folkevalgte organer er tilstrekkelig utredet.

 

Last ned rapport: Politisk saksbehandling (2022)

Like muligheter i oppveksten – barnefattigdom (2021)

Vi har undersøkt deler av kommunens arbeid knyttet til barnefattigdom, og sett på om kommunen har tilstrekkelig kunnskap om barn og unges levekår i kommunen og om denne kunnskapen brukes i et systematisk forebyggende arbeid. Videre har vi sett på om barn og unge får vurdert og ivaretatt sine behov ved behandling av søknader om økonomisk sosialhjelp. og om kommunen har tiltak for å sikre samarbeid mellom barnevern og NAV om økonomiske hjelpetiltak.

 

Last ned rapport: Like muligheter i oppveksten – barnefattigdom (2021)

Eierskapskontroll Grep Grenland AS (2021)

I denne eierskapskontrollen har vi sett nærmere på eierkommunenes eierskapsmelding, eierkommunenes samordning av føringer om samfunnsansvar og om eierstyringen i et selskap, har vært i samsvar med eierkommunenes eierskapsmeldinger og vedtak.

Last ned rapport: Eierskapskontroll Grep Grenland AS (2021)

Vann og avløp (2020)

Kommunen skal sørge for en tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en miljømessig riktig avløpshåndtering. Vi har gjort overordnede undersøkelser av internkontrollen og beredskapsplaner for vann og avløp. Videre har vi undersøkt om kommunen oppnår nasjonale målsettinger og hvordan administrasjonen rapporterer til politisk nivå.

Last ned rapport: Vann og avløp (2020)

Damfossbrua – Skien kommune (2020)

Rapporten handler om kommunens økonomiske bidrag til utbedring av en bru i Skien. Vi har undersøkt om kommune har håndtert saken i tråd med gjeldende regler, reglementer og etablert praksis for forsvarlig saksbehandling.

 

Last ned rapport: Damfossbrua – Skien kommune (2020)

Gave til Odds ballklubb (2020)

Formålet med rapporten har vært å se på kommunens bidrag til jubileumsfesten til Odds ballklubb var i tråd med gjeldende regler og fullmakter i kommunen.

Last ned rapport: Gave til Odds ballklubb (2020)

Offentlige anskaffelser (2020)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi sett på hvordan Skienmodellen, miljøhensyn og sosialt ansvar ved anskaffelser er ivaretatt.

Last ned rapport: Offentlige anskaffelser (2020)