Eigarstyring og styrevalprosessar – Nissedal kommune (2022)

Kommune: Nissedal

Denne eigarskapskontrollen handlar om den overordna eigarstyringa til Nissedal kommune i 2021 og første halvår 2022. Eigarskapskontrollen fokuserer på kommunens eigarskapsmelding, handsaming av eigarsaker, styreval og kompetanse i styra.