Sosiale tjenester (2021)

Kommune: Færder

Ansvaret for sosiale tjenester i Færder kommune ligger til NAV Færder. Denne forvaltningsrevisjonen handler om i hvilken grad sosialtjenesten i NAV Færder har en forsvarlig internkontroll. Videre har vi undersøkt om NAV Færder behandler saker om økonomisk sosialhjelp i samsvar med gjeldende krav til saksbehandlingstid, begrunnelse og utforming av vedtak, behandling av klager og bruk av vilkår om aktivitetsplikt for mottakere under 30 år.