Velferd for barn og unge – Sandefjord (2023)

Kommune: Sandefjord

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om kommunen bruker kunnskap om barn og unges levekår i kommunen i sitt arbeid med tjenester/tiltak rettet mot barn i familier med levekårsutfordringer. Vi har også sett på  tverrfaglig samarbeid om velferd for barn og unge og om arbeidet er koordinert. Undersøkelsen gjelder utfordringer knyttet til vedvarende lavinntekt (økonomisk fattigdom) og/eller sosiale utfordringer.