PP-tjenesten – Færder (2023)

Kommune: Færder

Vi har undersøkt om Færder kommune har tiltak for å sikre at PPT kan arbeide systemrettet. Videre har vi sett på om PPT bistår skoler og barnehager i kommunen med systemarbeid. Vi har også undersøkt om kommunen har tiltak for å sikre en forsvarlig og rettidig behandling av sakkyndig vurdering. Sakkyndig vurdering danner grunnlag for å vurdere om barnet har rett til spesialpedagogisk hjelp (barn under skolepliktig alder) eller spesialundervisning (i skolen).