Vestfold og Telemark revisjon IKS har en unik kompetanse og bred erfaring fra kommunal sektor og offentlig forvaltning. Samlet har vi bred kompetanse med hovedvekt på revisjon, samfunnsfaglig og økonomisk utdanning. Gjennom revisjonens arbeid har det kontinuerlig vært fokus på objektivitet og uavhengighet for å sikre en høy etisk standard i virksomheten. Selskapets revisorer opprettholder kompetansen gjennom obligatorisk etter- og videreutdanning.

Ledelse og administrasjon

Linn Therese Bekken

Daglig leder og oppdragsansvarlig revisor

Linn Therese er siviløkonom og statsautorisert revisor. Hun har tidligere jobbet som revisor i EY.

90 50 58 89 / send e-post

Kirsti Torbjørnson

Leder forvaltningsrevisjon og oppdragsansvarlig revisor

Kirsti er jurist fra Universitetet i Oslo, og har lang erfaring fra offentlig forvaltning. Hun har jobbet med lovarbeid, tilsyn og annen saksbehandling på ulike saksfelt, i flere departement og direktorat.

98 60 62 24 / send e-post

Hilde Vatnar

Leder for regnskapsrevisjon og oppdragsansvarlig revisor

Hilde er statsautorisert revisor. Hun har lang erfaring fra privat revisjon før hun begynte i kommunerevisjon i 2017.

98 20 70 68 / send e-post

Line S. Lasch

Sekretær

Line har lang erfaring som sekretær fra offentlig forvaltning. Hun har jobbet som sekretær i revisjon siden 2007.

92 83 44 73 / send e-post

Regnskapsrevisjon

Lisbet Fines

Oppdragsansvarlig revisor

Lisbet er statsautorisert revisor og har jobbet med kommunal revisjon siden 1999, kun avbrutt av en kort periode i privat revisjon.

90 82 89 40 / send e-post

Ingebjørg Vibeto

Oppdragsansvarlig revisor

Ingebjørg er statsautorisert revisor med praksis fra BDO, og har lang erfaring med regnskap og økonomi fra privat og kommunal sektor. Hun har jobbet i kommunerevisjonen siden 2008.

91 16 72 80 / send e-post

Roger Breiland

Regnskapsrevisor

Roger er utdannet økonom og har en Bachelorgrad i Økonomi og forretningsjus fra Handelshøyskolen BI. Han har flere års erfaring fra regnskap i privat sektor og har tidligere jobbet med bl.a gründervirksomhet innen bærekraftig detaljhandel.

98 43 27 88 / send e-post

Veronica Brandt

Regnskapsrevisor

Veronica har 3-årig utdanning innen revisjon fra Høyskolen i Oslo. Hun har arbeidet med revisjon av kommuner siden 2010. Før hun kom til oss, arbeidet hun blant annet flere år i Riksrevisjonen.

47 64 99 69 / send e-post

Birgitte L. Bøen

Regnskapsrevisor

Brigitte har 3-årig revisjonsutdanning og 2-årig IT utdanning fra Høgskolen i Telemark. Hun har jobbet med revisjon av kommuner og fellesråd siden 2006.

91 13 98 31 / send e-post

Trud Callaerts

Regnskapsrevisor

Trud har bachelor i revisjon fra Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har ellers erfaring fra arkiv- og servicearbeid i kommunen, og 6 års erfaring fra regnskapsførsel i privat sektor.

48 04 54 64. / send e-post

Eivind Finstad

Regnskapsrevisor

Eivind har mastergrad i økonomi og administrasjon. Han har jobbet med kommunal revisjon siden 2006.

95 74 82 49 / send e-post

Birgitte Holmberg

Regnskapsrevisor

Birgitte har 3 årig revisjonsutdanning fra Høgskolen i Telemark (USN) og er bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI. Har jobbet med revisjon av fylkeskommuner, kommuner og kirkelige fellesråd siden 1999.

90 59 05 02 / send e-post

Gunnar Isaksen

Regnskapsrevisor

Gunnar har bachelor i revisjon, og lang erfaring fra kommunal revisjon. Han har også annen erfaring fra privat og offentlig sektor.

47 67 95 11 / send e-post

Rune Johansen

Regnskapsrevisor

Rune er utdannet siviløkonom, med lang erfaring fra privat revisjon, herunder flere års erfaring med revisjon av kommuner og offentlig eide virksomheter. Han har også erfaring med forvaltningsrevisjonsprosjekter og arbeid som kontrollutvalgssekretær. Rune har hatt også ulike stillinger i offentlig sektor både som controller, økonomirådgiver og økonomisjef/regnskapssjef.

40 63 94 98 / send e-post

Elizabeth Kasin

Regnskapsrevisor

Elizabeth har bachelor i revisjon og har i tillegg gjennomført masterprogrammet internrevisjon og administrativ kvalitetssikring. Hun har lang erfaring innen offentlig revisjon, både internrevisjon og regnskapsrevisjon.

90 20 92 11 / send e-post

Steinar Nersveen

Regnskapsrevisor

Steinar er diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI. Han har erfaring innen offentlig revisjon siden 1998.

90 79 91 93 / send e-post

Jenny Odden

Regnskapsrevisor

Jenny har en bachelorgrad i Økonomi og ledelse fra USN, med spesialiseringen regnskapsrådgiver. Hun har tidligere jobbet som regnskapsfører i privat sektor.

95 94 23 05 / send e-post

Vigdis P. Skjennum

Regnskapsrevisor

Vigdis har økonomisk utdanning fra Høyskolen i Hedmark, og hun har lang erfaring fra privat og offentlig sektor. Hun har arbeidet med kommunal revisjon siden 2000.

99 23 83 38 / send e-post

Valeria Sunde

Regnskapsrevisor

Valeria har 3 årig revisjonsutdanning fra Telemark distriktshøgskole (USN). Hun har jobbet med revisjon av kommuner, offentlige selskaper og kirkelig fellesråd siden 1989.

93 22 04 21 / send e-post

Mariann Todal

Regnskapsrevisor

Mariann har bachelor i revisjon fra Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har erfaring fra økonomiarbeid i kommunen, og har arbeidet med kommunal revisjon siden 2009.

90 20 20 70 / send e-post

Gudrun Nordbø Venås

Regnskapsrevisor

Gudrun er siviløkonom fra NHH og har bachelorgrad i revisjon fra Høgskolen i Telemark (USN). Hun har erfaring fra regnskapsarbeid i kommunesektoren, og har også jobbet innen privat revisjon og i Finansdepartementet.

99 01 93 37 / send e-post

Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Bente Hegg Ljøsterød

Oppdragsansvarlig revisor

Bente er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring som advokat og produktansvarlig innen finans, og har også jobbet fem år som seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Vestfold

93 05 23 86 / send e-post

Anne Hagen Stridsklev

Oppdragsansvarlig revisor

Anne er bachelor i revisjon og cand. philol. i tverrfaglige kulturstudier. Hun har lang erfaring fra kommunal og fylkeskommunal revisjon, forvaltningsrevisjon og andre utredningsoppgaver.

90 78 70 34 / send e-post

Sofie L. R. Berge

Forvaltningsrevisor

Sofie har en mastergrad i statsvitenskap og ledelse og en bachelorgrad i jus og administrasjon. Hun har tidligere jobbet i Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap, med koordinering av norske tilsynsmyndigheter, EU/EØS- samarbeid og saksbehandling.

95 00 45 74 / send e-post

Trygve Børsting

Forvaltningsrevisor

Trygve har bachelorgrad i internasjonal politikk fra Universitetet i Aberystwyth og mastergrad i Europeisk politikk fra Universitetet i Oxford. Han har erfaring fra kommunal sektor som formannskapssekretær.

/ 93 09 96 61 / send e-post

Geir Kastet Dahle

Forvaltningsrevisor

Geir har hovedfag i samfunnsfag fra Universitetet i Oslo. han har lang erfaring fra statlig og kommunal forvaltning, samt fra HR i industrien.

95 85 31 95 / send e-post

Dag Oftung

Forvaltningsrevisor

Dag er cand. mag. med bl.a. sosiologi og offentlig administrasjon i fagkretsen. Han har tidligere jobbet med ulike fagområder i Telemark fylkeskommune og Skien kommune.

99 62 09 71 / send e-post

Hildegunn Rafdal

Forvaltningsrevisor

Hildegunn er utdannet sosialantropolog med tilleggsutdanning innen pedagogikk. Hun har tidligere jobbet med med helse- og sosialfaglige spørsmål i Helse- og omsorgsdepartementet og hos Pasientombudet og oppvekstspørsmål som lærer for høgskolestudenter.

92 08 79 87 / send e-post

Hanne Britt Nordby Sveberg

Forvaltningsrevisor

Hanne Britt har en bachelor i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, og har også utdanning innen coaching og veiledning. Hun har lang erfaring fra kommunal revisjon og spesielt innenfor forvaltningsrevisjon.

92 68 11 48 / send e-post

Anne Sæterdal

Forvaltningsrevisor

Anne har hovedfag i statsvitenskap, med tilleggsutdanning innen pedagogikk og offentlig rett. Hun har jobbet som lektor i videregående skole, og har lang erfaring fra analysearbeid i offentlig sektor og kommunal revisjon.

97 77 96 51 / send e-post