NKRF – Norges kommunerevisorforbund

Vestfold og Telemark revisjon er medlem av NKRF.

NKRF er en yrkesfaglig landssammenslutning som er åpen for alle som arbeider med revisjon av eller tilsyn med kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

NKRF har som formål å fremme en sunn utvikling av revisjon og tilsyn i kommunal sektor til beste for kommuner og fylkeskommuner, herunder å:

 • heve den faglige standard
 • ivareta etiske prinsipper
 • bedre medlemmenes faglige kompetanse
 • spre informasjon av faglig interesse
 • informere om og markedsføre revisjon av og tilsyn med kommunal virksomhet
 • sikre kvaliteten i arbeidet, herunder bl.a. ved en obligatorisk forbundsbasert kvalitetskontroll av revisjonsarbeidet
 • styrke de kollegiale forhold
 • ivareta interessene for revisjon og tilsyn i kommunal sektor overfor myndighetene

Medlemskapet i NKRF er et viktig bidrag til faglige kompetanse og integritet.

Mer informasjon om NKRF og kommunal revisjon finner du her: www.nkrf.no

VTS-revisjonssamarbeid

Vestfold og Telemark revisjon IKS har inngått en avtale med Viken kommunerevisjon IKS og Sørlandet kommunerevisjon IKS om faglig og administrativt samarbeid. Samarbeidets mål er å styrke effektivitet og kvalitet i revisjonstjenestene gjennom utvikling og bruk av felles løsninger. Utvikling skjer både på faglig og administrativt nivå i selskapene. Samarbeidet skjer gjennom:

 • felles møtearenaer
 • valg av felles metodikk og dokumentasjonsløsninger
 • utvikling og gjennomføring av kurs for ansatte og eiere
 • utvikling av maler og verktøy
 • kunnskapsdeling
 • bygge spisskompetanse
 • samordning av administrative løsninger