Det er kontrollutvalget i kommunen som bestiller en forvaltningsrevisjon, med utgangspunkt i kommunens plan for forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret, og skal bygge på en risikoanalyse kommunens virksomhet og av virksomheten i kommunens selskaper. Hensikten med analysen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.

Formålet med forvaltningsrevisjon er å:

  • bidra til læring og forbedring av kommunens virksomhet
  • gi styringsinformasjon
  • være et verktøy for kontroll

Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i samsvar med god kommunal revisjonsskikk, og vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001).

Vi utfører forvaltningsrevisjon innenfor en rekke områder, og med forskjellige innfallsvinkler. Du kan se våre rapporter i menyen over, under Rapporter.