Det er kontrollutvalget i kommunen som bestiller en forvaltningsrevisjon, med utgangspunkt i kommunens plan for forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret, og skal bygge på en analyse av risiko i kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. Hensikten med analysen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.

Formålet med forvaltningsrevisjon er å:

  • bidra til læring og forbedring
  • gi styringsinformasjon
  • være et verktøy for kontroll

Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i samsvar med god kommunal revisjonsskikk, og vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001).

Vi utfører forvaltningsrevisjon innenfor en rekke områder, og med forskjellige innfallsvinkler.

VTRs rapporter ligger under Rapporter, og våre tidligere rapporter kan du se i Forvaltningsrevisjonsregisteret.