En VTR-ansatt snakker med en kollega

Regnskapsrevisor skal gi politikerne økt tillit til kommunens regnskap, og tillit til at bevilgninger gjennomføres i tråd med politiske vedtak.

Kommunene forvalter store økonomiske ressurser. Det er i samfunnets interesse at disse midlene blir brukt i tråd med det kommunestyrene har vedtatt og på en mest mulig effektiv måte.  Rapporteringen av hvilke midler som har vært til disposisjon og hvordan de er anvendt, skjer gjennom avleggelse av årsregnskap og årsberetning. Regnskapsrevisor er pålagt utvidede oppgaver rundt kommunens årsberetning. En ny oppgave er å «se etter om årsberetningen gir dekkende opplysninger om vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene». Regnskapsrevisjonens formål er å kunne bekrefte dette regnskapet.

Revisjonens rolle er med andre ord å bidra til at regnskapet er til å stole på, både for kommunestyret, kontrollutvalget og andre med interesse for regnskapet.