Behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven. Her informerer vi om hvordan Vestfold og Telemark revisjon IKS behandler personopplysninger.

Personvern for brukere av våre nettsider

Informasjon om brukere av våre nettsider

Vi samler ikke inn informasjon om hvem som bruker våre nettsider. 

Informasjonskapsler

En cookie, eller informasjonskapsel, er liten kode som lagres som en tekstfil på pc-en din. Gjennom den kan informasjon fra den pc-en som besøker en nettside lagres og oppbevares til neste gang nettsiden besøkes av den samme pc-en. Vi bruker cookies for at nettsiden skal vises raskere, kjenne igjen deg og dine innstillinger når du besøker den.

Ved å bruke nettsiden godtar du bruk av cookies. I din nettleser kan du velge å ikke tillate at cookies lagres på din pc. Det vil ikke ha noen konsekvenser for vanlig bruk av vårt nettsted.

  

Håndtering av personopplysninger ved utførelse av revisjonsoppdrag

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig i Vestfold og Telemark revisjon IKS er daglig leder.

Formål og rettslig grunnlag

Vi behandler personopplysninger når det er nødvendig for å utføre våre oppgaver etter kommuneloven i samsvar med kravene i gjeldende lovverk og revisjonsstandarder.

Vårt rettslige grunnlag for å behandle personopplysninger er kommuneloven, som gir revisor rett til å kreve enhver opplysning fra kommunen og fylkeskommunen og fra selskaper som kommunene eller fylkeskommunen eier eller har innsynsrett i.

Typer personopplysninger

Hvilke typer personopplysninger vi behandler er avhengig av hva vi trenger for å revidere kommunens regnskap, utføre et attestasjonsoppdrag, gjennomføre en forvaltningsrevisjon eller en eierskapskontroll. For å utføre våre oppgaver må vi ofte behandle personopplysninger om ansatte i de enhetene vi reviderer og om innbyggere som kommunen yter tjenester til eller utøver myndighet overfor.

Innsamling av informasjon

Vi innhenter informasjon fra kommunene og fylkeskommunen og andre organer som vi reviderer (kirkelige fellesråd, stiftelser og legater) og fra selskap som kommunene eller fylkeskommunen eier. I noen tilfeller innhenter vi informasjon direkte fra innbyggere eller andre utenfor revidert enhet. Da er som regel samtykke vårt rettslige grunnlag.

Vi benytter gjerne spørreundersøkelser for å hente inn informasjon. Her kan du lese mer om vår behandling av personopplysninger ved spørreundersøkelser.

Utlevering av informasjon

Vi rapporterer om vårt arbeid til kontrollutvalget i kommunen i samsvar med kommuneloven. Det er sjelden revisors rapporteringer inneholder personopplysninger.

Alle som jobber i Vestfold og Telemark revisjon IKS har taushetsplikt etter forvaltningsloven. Taushetsplikten gjelder noens personlige forhold og forretningshemmeligheter. På forespørsel plikter vi  å gi vi innsyn i dokumenter i samsvar med reglene i offentlighetsloven. Vi kan også ha opplysningsplikt etter andre regler, f.eks. skatteloven, hvitvaskingsloven m.m. Vi utleverer ellers ikke personopplysninger til tredjepart.

Vi benytter noen elektroniske verktøy i forbindelse med revisjonsarbeidet. Vi har databehandleravtaler med leverandørene.

Oppbevaring

Vi plikter å oppbevare dokumentasjon av vårt revisjonsarbeid i 10 år.

Vi oppbevarer personopplysninger bare i den utstrekning det kreves for å dokumentere arbeidet vårt i samsvar med gjeldende krav. I forbindelse med våre oppdrag innhenter vi informasjon fra ansatte i de reviderte enhetene. For disse personene oppbevarer vi personopplysninger som navn og epost-adresse. Disse opplysningen er knyttet sammen med den informasjonen de har gitt i forbindelse med revisjonsarbeidet.

Så langt det er mulig dokumenterer vi ellers vårt arbeid ved hjelp av referanser til dokumentasjon som er arkivert hos den vi reviderer, eller ved beskrivelse av revisjonshandlinger og funn. Slik dokumentasjon inneholder som hovedregel ikke informasjon som kan knyttes til enkeltpersoner.

Innsyn og retting

Du har rett til innsyn i opplysninger om deg som vi behandler, jamfør personvernforordningen kapittel III, avsnitt 2. Innsynsretten kan være begrenset, jf. personopplysningsloven § 16.

Du kan ha rett til å få rettet og slettet personopplysninger. Reglene om retting og sletting står i personvernforordningen kapittel III, avsnitt 3 og personopplysningsloven § 17.

Hvis du har grunn til å tro at vi behandler personopplysninger om deg, og du vil kreve innsyn i disse, ta kontakt med vårt personvernombud.

Klage

Dersom du mener at vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven, ta først kontakt med vårt personvernombud.

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

Personvernombud

Vestfold og Telemark revisjon IKS har personvernombud. Personvernombudet har som oppgave å påse at behandling av personopplysninger foregår i henhold til gjeldende lover og regler.

Om du lurer på noe rundt vår behandling av personopplysninger, eller du har innspill til oss vedrørende dette temaet, kan du kontakte vårt personvernombud på epost: trygve.borsting@vtrevisjon.no eller sofie.berge@vtrevisjon.no