Det er kontrollutvalget i kommunen som bestiller eierskapskontroller, med utgangspunkt i kommunens plan for eierskapskontroll. Planen vedtas av kommunestyret, og skal bygge på en risikoanalyse av kommunens eierskap.

Formålet med eierskapskontrollen er å undersøke om den som forvalter kommunens eierinteresser gjør dette i samsvar med regelverk, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.

Eierskapskontrollen et instrument for å sikre at kommunalt eide selskaper underlegges demokratisk innsyn og kontroll.

Eierskapskontroll skal utføres av revisor i samsvar med god kommunal revisjonsskikk.

Vi har gjennomført eierskapskontroller for våre eierkommuner gjennom flere år, og har bred og omfattende erfaring med denne kontrollformen. Du kan se våre rapporter i menyen over, under Rapporter.