Det er kontrollutvalget i kommunen som bestiller eierskapskontroll, basert på kommunens plan for eierskapskontroll. Kommunestyret vedtar planen, som bygger på en analyse av risiko knyttet til kommunens eierskap.

Formålet med eierskapskontrollen er å undersøke om den som forvalter kommunens eierinteresser gjør dette i samsvar med regelverk, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.

Eierskapskontrollen skal bidra til å sikre at kommunalt eide selskaper underlegges demokratisk innsyn og kontroll.

Eierskapskontroll skal utføres av revisor i samsvar med god kommunal revisjonsskikk (RSK 002).

Vi har  bred erfaring med eierskapskontroll. VTRs rapporter ligger under Rapporter, og tidligere rapporter kan du se i Forvaltningsrevisjonsregisteret.