Antall rapporter: 6

Eiendomsforvaltning – Bamble (2023)

Vi har undersøkt om Bamble kommune har tiltak for å sikre et verdibevarende vedlikehold av sine bygninger. Kommunen har flere slike tiltak, men har et stort vedlikeholdsetterslep.

Last ned rapport: Eiendomsforvaltning – Bamble (2023)

Informasjonssikkerhet og personvern – Bamble (2022)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi sett på kommunens arbeid med informasjonssikkerhet og personvern. Rapporten tar blant annet for seg områder som risikovurderinger, rapportering og avvik, behandlingsprotokoll andre sentrale krav i personopplysningsloven.

 

Last ned rapport: Informasjonssikkerhet og personvern – Bamble (2022)

Bemanning i Velferd (2022)

Denne rapporten handler om bemanning i kommunalområdet Velferd. Vi har undersøkt bruk av overtid, overholdelse av arbeidstidsbestemmelser og arbeid med å redusere uønsket deltid.

Last ned rapport: Bemanning i Velferd (2022)

Eierskapskontroll Grep Grenland AS (2021)

I denne eierskapskontrollen har vi sett nærmere på eierkommunenes eierskapsmelding, eierkommunenes samordning av føringer om samfunnsansvar og om eierstyringen i et selskap, har vært i samsvar med eierkommunenes eierskapsmeldinger og vedtak.

Last ned rapport: Eierskapskontroll Grep Grenland AS (2021)

Samfunnsansvar i anskaffelser (2021)

Formålet med rapporten er å se på kommunens håndtering av Skienmodellen, annet sosialt ansvar og miljøhensyn ved anskaffelser i kommune.

Last ned rapport: Samfunnsansvar i anskaffelser (2021)

Journalføring og arkivering (2020)

Vi har undersøkt om Bamble kommune sørger for å registrere og arkivere dokumenter i samsvar med gjeldende krav.

Last ned rapport: Journalføring og arkivering (2020)