Journal, arkiv og innsyn – Tokke kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi sett på arkivarbeidet i Tokke kommune. Vi har undersøkt om kommunen har ei forsvarleg internkontroll på området, om dokument blir registrert i samsvar med reglar og rutinar, og om kommunen legg til rette for innsyn i samsvar med offentleglova.

 

Hovudinntrykket er at kommunen ikkje fullt ut journalfører eller arkiverer all arkivverdig informasjon, at det faglege ansvaret for arkivarbeidet ikkje er klart delegert, og at mange tilsette er usikre på korleis dei gjer grunnleggande arkivarbeid. I tillegg manglar kommunen fullgod oversikt over og kontroll med arkivarbeidet i arkivtenesta og særleg ute i etatane.

 

 

Last ned rapporten

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Rapporten handler om Landssamanslutninga for vassdragskommunar (LVK). Tokke kommune er medlem i organisasjonen, og ønsket å se nærmere på organisering, økonomistyring og rapportering.

Last ned rapporten