Antall rapporter: 6

Vold og trusler mot ansatte – Sandefjord (2023)

Denne rapporten handler om hvordan kommunen arbeider med vold og trusler mot ansatte i kommunen. Forvaltningsrevisjonen omfatter både forebyggende arbeid og hvordan ansatte som blir utsatt for vold og trusler blir fulgt opp. Rapporten gjelder de to kommunalområdene Kunnskap, barn og unge og Helse, sosial og omsorg.

Last ned rapport: Vold og trusler mot ansatte – Sandefjord (2023)

Byggesaksbehandling i Sandefjord (2022)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt kommunens tiltak for å sikre riktig behandling av byggesaker. Vi har både sett på arbeid med internkontroll og organisering og selve saksbehandlingen. Vi har også undersøkt om kommunen har vurdert risiko og iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak som arbeid med etikk og varsling, samt tiltak knyttet til personal og saksbehandling.

 

 

Last ned rapport: Byggesaksbehandling i Sandefjord (2022)

Etisk arbeid og varsling (2022)

Denne rapporten handler om etisk arbeid og varsling i Sandefjord kommune. Vi har undersøkt kommunens retningslinjer for etisk arbeid, varslingsrutiner og praktisering og oppfølging av disse.

Last ned rapport: Etisk arbeid og varsling (2022)

Informasjonssikkerhet (2021)

Denne rapporten omhandler kommunens arbeid med informasjonssikkerhet og personvern. Vi har blant annet sett på organisering, etterlevelse av sentrale krav i personopplysingsloven og avvikshåndtering.

Last ned rapport: Informasjonssikkerhet (2021)

Korona – beredskap og tilbud til funksjonshemmede (2021)

Denne forvaltningsrevisjonsrapporten handler om kommunens beredskap og hva slags tilbud kommunen har gitt funksjonshemmede under pandemien. Vi har blant annet sett på kommunens tilbud i bemannede boliger, avlastningsboliger og dagsentertilbud. Vi har også undersøkt hva slags tilbud  funksjonshemmede i barnehage og skole i forsterkede enheter har fått under pandemien.

 

Last ned rapport: Korona – beredskap og tilbud til funksjonshemmede (2021)

Vann og avløp (2021)

I denne rapporten undersøker vi arbeidet med det kommunale vann og avløpsnettet. Vi har sett på kommunens planer, mål, internkontroll og beredskap på vann- og avløpsområdet.

Last ned rapport: Vann og avløp (2021)