Antall rapporter: 9

Klimaarbeid – Larvik (2024)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt hvordan kommunen har organisert sitt klimaarbeid. Vi har også sett om kommunen jobber planmessig for reduksjon av klimagassutslipp og effektiv energibruk. Kommunens oppfølging av vedtatte klimamål og klimatiltak for stasjonært energibruk og transport er også revidert.

Last ned rapport: Klimaarbeid – Larvik (2024)

Boligsosialt arbeid – Larvik (2023)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om kommunens boligsosiale arbeid i samsvar med gjeldende krav, vedtak og føringer. Vi har sett nærmere på organisering og samordning, planarbeid og brukermedvirkning.

Last ned rapport: Boligsosialt arbeid – Larvik (2023)

Anskaffelser – helse og omsorg – Larvik (2023)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi sett på om Larvik kommune sikrer at innkjøp i Helse og
mestring skjer etter konkurranse og i samsvar med reglene for offentlige innkjøp.

Last ned rapport: Anskaffelser – helse og omsorg – Larvik (2023)

Psykisk helsearbeid – Larvik (2022)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om kommunen sikrer at tilbud om psykisk helsehjelp er tilpasset brukernes og pasientenes behov. Vi har sett på utredning, brukermedvirkning og hvordan kommunen jobber for å sikre at  tjenestene er helhetlige og koordinerte. Til slutt har vi sett på vedtaket – iverksetting og revurdering.

Last ned rapport: Psykisk helsearbeid – Larvik (2022)

Skolemiljø, bekymringsfullt fravær og tverrfaglige ressurser i grunnskolen (2022)

Rapporten vurderer kommunens arbeid med det forebyggende skolemiljøarbeidet og arbeidet med elever som har et bekymringsfullt fravær. Videre har vi sett på tverrfaglige ressurser i skolen, blant annet skolehelsetjenesten.

 

Last ned rapport: Skolemiljø, bekymringsfullt fravær og tverrfaglige ressurser i grunnskolen (2022)

Barneverntjenesten (2021)

Denne forvaltningsrevisjonen handler om i hvilken grad barneverntjenesten gjennomfører en forsvarlig godkjenning av fosterhjem. Videre har vi undersøkt om barneverntjenesten følger opp fosterforeldre, biologiske foreldre og barn i fosterhjem på en forsvarlig måte.

 

Last ned rapport: Barneverntjenesten (2021)

Byggetiltak på fritidseiendom – ulovlighetsoppfølging (2021)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt hvordan kommunen har håndtert byggetiltak på en fritidseiendom. Vi har sett på om kommunen har fulgt habilitetsreglene, og kommunen har fulgt opp tips om mulig ulovlige byggetiltak.

Last ned rapport: Byggetiltak på fritidseiendom – ulovlighetsoppfølging (2021)

Arkiv, journal og innsyn – Larvik kommune

Denne forvaltningsrevisjonen handler om Larvik kommunes håndtering av innsynskrav, og kommunens tiltak for å sikre at dokumenter registreres i postjournal og arkiveres i samsvar med gjeldende krav.

Last ned rapport: Arkiv, journal og innsyn – Larvik kommune

iFokus AS Eierskapskontroll (2020)

I denne eierskapskontrollen har vi undersøkt om konsernet styres i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for eierstyring.

Last ned rapport: iFokus AS Eierskapskontroll (2020)