Antall rapporter: 6

Kvalitet i sykehjem – Horten (2023)

Denne forvaltningsrevisjonen handler om kvalitet i sykehjem. Vi har undersøkt om internkontrollen er forsvarlig og grad av tilfredshet med tjenestene på sykehjem. Vi har også sett på overføring av pasienter fra hjemmetjeneste til sykehjem og saksbehandling av søknader om sykehjemsplass.

Last ned rapport: Kvalitet i sykehjem – Horten (2023)

Skolemiljø – Horten (2023)

Vi har undersøkt Horten kommunes arbeid med å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø. Vi har sett nærmere på det forebyggende arbeidet og arbeidet med å ivareta aktivitetsplikten. Aktivitetsplikten er plikten skolene har til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og iverksette tiltak dersom en elev ikke har det trygt og godt på skolen.

Last ned rapport: Skolemiljø – Horten (2023)

Hjemmetjenesten – Horten (2022)

Vi har undersøkt om hjemmetjenesten i Horten har forsvarlig internkontroll. Vi har også sett på hvordan kommunen tildeler og utfører helsetjenester i hjemmet, og hvordan brukerne opplever kvaliteten.

Last ned rapport: Hjemmetjenesten – Horten (2022)

Barneverntjenesten (2022)

Denne forvaltningsrevisjonen handler om internkontroll i barneverntjenesten og barneverntjenestens tverrfaglige samarbeid med andre kommunale instanser. Vi har også sett på barneverntjenestens oppfølging av fosterforeldre, biologiske foreldre og barn i fosterhjem.

 

Last ned rapport: Barneverntjenesten (2022)

Eierstyring (2021)

Denne eierskapskontrollen gjelder eierstyringen i Horten kommune i perioden 2020-21. Vi har undersøkt kommunens eierskapsmelding, selskapsavtaler i interkommunale selskap og behandling av innkallinger til generalforsamlinger/ representantskap.

 

Last ned rapport: Eierstyring (2021)

Internkontroll – risikovurdering og avvikshåndtering (2020)

Denne forvaltningsrevisjonen handler om i hvilken grad Horten kommune har etablert et tilfredsstillende overordnet internkontrollsystem.  Videre har vi undersøkt om kommunens system for risikovurderinger og avvik er i tråd med gjeldende anbefalinger. Vi har også undersøkt hvordan meldte avvik blir fulgt opp og om oppfølgingen medfører læring og forbedring.

Last ned rapport: Internkontroll – risikovurdering og avvikshåndtering (2020)