Antall rapporter: 5

Skolemiljø – Horten (2023)

Vi har undersøkt Horten kommunes arbeid med å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø. Vi har sett nærmere på det forebyggende arbeidet og arbeidet med å ivareta aktivitetsplikten. Aktivitetsplikten er plikten skolene har til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og iverksette tiltak dersom en elev ikke har det trygt og godt på skolen.

Last ned rapport: Skolemiljø – Horten (2023)

Hjemmetjenesten – Horten (2022)

Vi har undersøkt om hjemmetjenesten i Horten har forsvarlig internkontroll. Vi har også sett på hvordan kommunen tildeler og utfører helsetjenester i hjemmet, og hvordan brukerne opplever kvaliteten.

Last ned rapport: Hjemmetjenesten – Horten (2022)

Barneverntjenesten (2022)

Denne forvaltningsrevisjonen handler om internkontroll i barneverntjenesten og barneverntjenestens tverrfaglige samarbeid med andre kommunale instanser. Vi har også sett på barneverntjenestens oppfølging av fosterforeldre, biologiske foreldre og barn i fosterhjem.

 

Last ned rapport: Barneverntjenesten (2022)

Eierstyring (2021)

Denne eierskapskontrollen gjelder eierstyringen i Horten kommune i perioden 2020-21. Vi har undersøkt kommunens eierskapsmelding, selskapsavtaler i interkommunale selskap og behandling av innkallinger til generalforsamlinger/ representantskap.

 

Last ned rapport: Eierstyring (2021)

Internkontroll – risikovurdering og avvikshåndtering (2020)

Denne forvaltningsrevisjonen handler om i hvilken grad Horten kommune har etablert et tilfredsstillende overordnet internkontrollsystem.  Videre har vi undersøkt om kommunens system for risikovurderinger og avvik er i tråd med gjeldende anbefalinger. Vi har også undersøkt hvordan meldte avvik blir fulgt opp og om oppfølgingen medfører læring og forbedring.

Last ned rapport: Internkontroll – risikovurdering og avvikshåndtering (2020)