Barneverntjenesten i Horten kommune

Denne forvaltningsrevisjonen handler om internkontroll i barneverntjenesten og barneverntjenestens tverrfaglige samarbeid med andre kommunale instanser. Vi har også sett på barneverntjenestens oppfølging av fosterforeldre, biologiske foreldre og barn i fosterhjem.

 

Last ned rapporten

Eierstyring – Horten kommunes oppfølging av selskaper – Eierskapskontroll -Horten kommune

Denne eierskapskontrollen omhandler den overordnede eierstyringen i Horten kommune i perioden 2020-21. I denne eierskapskontrollen har vi fokusert på kommunens eierskapsmelding, selskapsavtaler i interkommunale selskap og behandling av innkallinger til generalforsamlinger/ representantskap.

 

Last ned rapporten

Internkontroll – risikovurdering og avvikshåndtering – Horten kommune

Denne forvaltningsrevisjonen handler om i hvilken grad Horten kommune har etablert et tilfredsstillende overordnet internkontrollsystem.  Videre har vi undersøkt om kommunens system for risikovurderinger og avvik er i tråd med gjeldende anbefalinger. Vi har også undersøkt hvordan meldte avvik blir fulgt opp og om oppfølgingen medfører læring og forbedring.

Last ned rapporten