Antall rapporter: 6

Tidlig innsats – Nome (2023)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt kommunens arbeid med tidlig innsats i barnehage og skole.  I  skolen har vi fokusert mest på arbeid med tidlig innsats i småskoletrinnet. Vi har også sett på og samarbeidet med PPT og skolehelsetjenesten.

Last ned rapport: Tidlig innsats – Nome (2023)

Informasjonssikkerhet og personvern (2022)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi sett på kommunens arbeid med informasjonssikkerhet og personvern. Rapporten tar blant annet for seg områder som organisering, rapportering og avvik, behandlingsprotokoll og andre sentrale krav i personopplysningsloven.

 

 

Last ned rapport: Informasjonssikkerhet og personvern (2022)

Eiendomsforvaltning (2022)

Vi har undersøkt om kommunen har tiltak for å sikre et godt og verdibevarende vedlikehold av bygningsmassen. Vi har blant annet sett på om kommunen har overordnede planer, oversikt over bygningsmassen og hvor mye kommunen bruker på vedlikehold.

 

Last ned rapport: Eiendomsforvaltning (2022)

Styring og samordning – Telemark Energi AS (2021)

I denne eierskapskontrollen har vi vurdert om eierskapsmeldingene til Nome og Midt-Telemark er utformet i samsvar med krav og anbefalinger. Vi har også vurdert om kommunene har fulgt føringene i eierskapsmeldingene i sin styringsdialog med selskapet Telemark Energi AS.

Last ned rapport: Styring og samordning – Telemark Energi AS (2021)

Internkontroll økonomi (2021)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om Nome kommune har tiltak for å sikre god økonomistyring og realistisk budsjettering.

Last ned rapport: Internkontroll økonomi (2021)

IATA Eierstyring og selvkost (2020)

Vi har undersøkt kommunenes eierskapsutøvelse og om selskapet har ivaretatt kravene til selvkost og beregning av gebyr.

Last ned rapport: IATA Eierstyring og selvkost (2020)