Antall rapporter: 6

Ser du meg? – Skolemiljø – Notodden (2023)

I denne rapporten har vi undersøkt hvordan kommunen sikrer at skolene arbeider forebyggende for at elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø. I tillegg har vi undersøkt hvilke tiltak kommunen og et utvalg skoler gjorde i forbindelse med tilbakegangen til en normal skolehverdag etter pandemien.

Last ned rapport: Ser du meg? – Skolemiljø – Notodden (2023)

IRMAT – oppfølging (2023)

Denne undersøkelsen er en oppfølging av en rapport om eierskap, styring og formål – IRMAT AS fra 2018. Vi har undersøkt hvordan eierkommunene har fulgt opp anbefalinger om eierstyring og avtaler, og hvordan selskapet har fulgt opp anbefalinger om offentlighet og anskaffelser.

Last ned rapport: IRMAT – oppfølging (2023)

Tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse – Notodden (2023)

Denne rapporten handler om Notodden kommune har en forsvarlig behandling av søknader om tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse. Undersøkelsen gjelder kommunens veiledningsplikt, samtykkekompetanse og brukermedvirkning, saksbehandlingstid/foreløpig svar, habilitet, saksutredning og  utforming av vedtak.

Last ned rapport: Tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse – Notodden (2023)

Barneverntjenesten (2022)

Forvaltningsrevisjonen undersøker barnevernstjenestens internkontroll og dessuten hvordan fosterforeldre, biologiske foreldre og barn i fosterhjem følges opp. I tillegg undersøker rapporten hvordan kommunen har fulgt opp en tidligere forvaltningsrevisjon om forebyggende arbeid for barn og unge.

 

Last ned rapport: Barneverntjenesten (2022)

Eierskapskontroll (2021)

Vi har undersøkt om kommunens eierskapsmelding er i samsvar med kommuneloven og om eierskapsprinsippene er i samsvar med anbefalinger fra KS. Videre har vi sett på styringsdialogen og eierstyringen i seks utvalgte selskaper.

Last ned rapport: Eierskapskontroll (2021)

Eiendomsforvaltning (2020)

Vi har undersøkt om kommunen har tiltak for å sikre et godt verdibevarende vedlikehold av bygningsmassen. Vi ser bl.a. på om kommunen har overordnede planer, oversikt over bygningsmassen og hvor mye kommunen bruker på vedlikehold.

Last ned rapport: Eiendomsforvaltning (2020)