Antall rapporter: 3

Eigarstyring og styrevalprosessar – Nissedal kommune (2022)

Denne eigarskapskontrollen handlar om den overordna eigarstyringa til Nissedal kommune i 2021 og første halvår 2022. Eigarskapskontrollen fokuserer på kommunens eigarskapsmelding, handsaming av eigarsaker, styreval og kompetanse i styra.

 

Last ned rapport: Eigarstyring og styrevalprosessar – Nissedal kommune (2022)

Arkiv og openheit (2022)

Denne forvaltningsrevisjonen handlar om Nissedal kommune sine tiltak for å sikre at gjeldande krav til arkivering og openheit blir følgt. Vi ser på kommunen sin arkivplan, praksis med journalføring/arkivering og korleis kommunen legg til rette for at publikum skal kunne krevje innsyn i dokument.

Last ned rapport: Arkiv og openheit (2022)

IATA Eierstyring og selvkost (2020)

Vi har undersøkt kommunenes eierskapsutøvelse og om selskapet har ivaretatt kravene til selvkost og beregning av gebyr.

Last ned rapport: IATA Eierstyring og selvkost (2020)