Antall rapporter: 11

Eierstyring – styrevalg – VTFK (2022)

I denne eierskapskontrollen har vi undersøkt om styrevalgprosess, styreevaluering, styresammensetning og tiltak for kompetanse i styret er i samsvar med lovkrav, eierskapsmelding og anbefalinger.

Last ned rapport: Eierstyring – styrevalg – VTFK (2022)

Klimaarbeid i fylkeskommunen (2023)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt hvordan fylkeskommune har organisert sitt klimaarbeid. Vi har også sett på hvordan fylkeskommunen planlegger, setter mål og gjennomfører tiltak for å redusere klimagassutslipp.

Last ned rapport: Klimaarbeid i fylkeskommunen (2023)

Fylkeveg – styring og organisering – VTFK (2023)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi sett på fylkeskommunens organisering og styring av arbeidet med politiske saker om fylkesveg. Vi har undersøkt om fylkeskommunen har tiltak som klargjør fordelingen av ansvar og oppgaver mellom politisk utvalg og administrasjon. Vi har også undersøkt tiltak for å gjennomføre og rapportere på politiske vedtak, og om tiltakene er kjent og tatt i bruk i administrasjonen.

Last ned rapport: Fylkeveg – styring og organisering – VTFK (2023)

Regionale utviklingsmidler – VTFK (2022)

Denne rapporten handler om hvordan fylkeskommunen forvalter regionale utviklingsmidler. Vi har undersøkt fylkeskommunens styring og kontroll med bruken av midlene, og om tildeling av midler er forsvarlig utredet.

Last ned rapport: Regionale utviklingsmidler – VTFK (2022)

Anskaffelse av varslingsutvalg – VTFK (2022)

Vi har undersøkt om fylkeskommunens direkteanskaffelse av eksternt varslingsutvalg er i samsvar med anskaffelsesreglene og fylkeskommunens reglement og rutiner.

 

Last ned rapport: Anskaffelse av varslingsutvalg – VTFK (2022)

Rettslige prosesser og forlik – fullmaktsforhold (2022)

Vi har beskrevet fullmaktene til å innlede rettslig prosess, innlede forhandlinger om forlik og inngå forlik. Vi har også sett nærmere på hendelsesforløpet forut for et forlik i en konkret sak.

Last ned rapport: Rettslige prosesser og forlik – fullmaktsforhold (2022)

Skolemiljø (2022)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt det forebyggende arbeidet for et trygt og godt skolemiljø for elevene i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

 

Last ned rapport: Skolemiljø (2022)

Ny ferge i Porsgrunn – ansvar og prosesser (2021)

Brevik fergeselskap IKS har anskaffet ny ferge. Fergekaier og infrastruktur på land må oppgraderes for at den nye ferga kan tas i bruk. I denne forvaltningsrevisjonen og eierskapskontrollen undersøker vi ansvar og prosesser i forbindelse med fergekjøpet og oppgraderingen av den landfaste infrastrukturen.

Brevik fergeselskap IKS er eid av Vestfold og Telemark fylkeskommune og Porsgrunn kommune.

Last ned rapport: Ny ferge i Porsgrunn – ansvar og prosesser (2021)

Eierstyring i et nytt fylke (2021)

Denne eierskapskontrollen omhandler den overordnede eierstyringen i Vestfold og Telemark fylkeskommune i 2020 og første halvår 2021. Eierskapskontrollen har fokusert på eierskapsmelding, selskapsavtaler i interkommunale selskap og behandling av innkallinger til generalforsamlinger/representantskap.

Last ned rapport: Eierstyring i et nytt fylke (2021)

Eiendomsforvaltning (2021)

Vestfold og Telemark fylkeskommune eier om lag 360 000 kvadratmeter med en anslått verdi på 10 mrd. kr. Byggene brukes av 4000 personer daglig. Eiendommene utgjør med andre ord store verdier og har betydning for mange mennesker. Vi har undersøkt hvordan den politiske forankringen og den administrative styringen av eiendomsforvaltningen fungerer i fylkeskommunen. Vi har også undersøkt hvilke tiltak fylkeskommunen har for å sikre et verdibevarende vedlikehold av byggene.

 

Last ned rapport: Eiendomsforvaltning (2021)

Anskaffelser – samfunnsansvar (2021)

Denne forvaltningsrevisjonen handler om i hvilken grad fylkeskommunen har etablert en tilfredsstillende internkontroll på anskaffelsesområdet. Videre har vi undersøkt om fylkeskommunen etterlever kravene til konkurranse og kunngjøring av konkurranse, samt protokollføring. Vi har også undersøkt om fylkeskommunen etterlever kravene til samfunnsansvar i praksis, innenfor klima og miljø, lønns- og arbeidsforhold (sosial dumping og bruk av lærlinger) og sosialt ansvar (menneskerettigheter). Samferdselsområdet er ikke undersøkt i denne forvaltningsrevisjonen.

 

Last ned rapport: Anskaffelser – samfunnsansvar (2021)