Rettslige prosesser og forlik – fullmaktsforhold – Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vi har beskrevet hvilke fullmakter som er gitt til å innlede rettslig prosess, innlede forhandlinger om forlik og inngå forlik. Vi har også sett nærmere på hendelsesforløpet forut for et forlik i en konkret sak.

Last ned rapporten

Arbeid med skolemiljø – generelt og under koronapandemien – Vestfold og Telemark fylkeskommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt det forebyggende arbeidet for et trygt og godt skolemiljø for elevene i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Vi fant at fylkeskommunen som skoleeier har lagt klare føringer for de videregående skolenes arbeid med skolemiljøet. Imidlertid er skoleeiers tiltak for å forsikre seg om at skolene driver sin virksomhet i tråd med disse føringene og gjeldende regelverk, noe mangelfulle. Videre synes det som de videregående skolene har tiltak for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Disse tiltakene var ikke tilstrekkelig tilpasset koronarestriksjonene i skoleåret 2020/2021.

 

Last ned rapporten

Ny ferge i Porsgrunn – ansvar og prosesser

Brevik fergeselskap IKS har anskaffet ny ferge. Fergekaier og infrastruktur på land må oppgraderes for at den nye ferga kan tas i bruk. I denne forvaltningsrevisjonen og eierskapskontrollen undersøker vi ansvar og prosesser i forbindelse med fergekjøpet og oppgraderingen av den landfaste infrastrukturen.

Brevik fergeselskap IKS er eid av Vestfold og Telemark fylkeskommune og Porsgrunn kommune.

Last ned rapporten

Eierstyring i et nytt fylke – Vestfold og Telemark fylkeskommune

Denne eierskapskontrollen omhandler den overordnede eierstyringen i Vestfold og Telemark fylkeskommune i 2020 og første halvår 2021. Eierskapskontrollen har fokusert på eierskapsmelding, selskapsavtaler i interkommunale selskap og behandling av innkallinger til generalforsamlinger/representantskap.

Last ned rapporten

Eiendomsforvaltning – Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune eier om lag 360 000 kvadratmeter med en anslått verdi på 10 mrd. kr. Byggene brukes av 4000 personer daglig. Eiendommene utgjør med andre ord store verdier og har betydning for mange mennesker. Vi har undersøkt hvordan den politiske forankringen og den administrative styringen av eiendomsforvaltningen fungerer i fylkeskommunen. Vi har også undersøkt hvilke tiltak fylkeskommunen har for å sikre et verdibevarende vedlikehold av byggene.

 

Last ned rapporten

Anskaffelser – samfunnsansvar – Vestfold og Telemarkfylkeskommune

Denne forvaltningsrevisjonen handler om i hvilken grad fylkeskommunen har etablert en tilfredsstillende internkontroll på anskaffelsesområdet. Videre har vi undersøkt om fylkeskommunen etterlever kravene til konkurranse og kunngjøring av konkurranse, samt protokollføring. Vi har også undersøkt om fylkeskommunen etterlever kravene til samfunnsansvar i praksis, innenfor klima og miljø, lønns- og arbeidsforhold (sosial dumping og bruk av lærlinger) og sosialt ansvar (menneskerettigheter). Samferdselsområdet er ikke undersøkt i denne forvaltningsrevisjonen.

 

Last ned rapporten