Eiendomsforvaltning – Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune eier om lag 360 000 kvadratmeter med en anslått verdi på 10 mrd. kr. Byggene brukes av 4000 personer daglig. Eiendommene utgjør med andre ord store verdier og har betydning for mange mennesker. Vi har undersøkt hvordan den politiske forankringen og den administrative styringen av eiendomsforvaltningen fungerer i fylkeskommunen. Vi har også undersøkt hvilke tiltak fylkeskommunen har for å sikre et verdibevarende vedlikehold av byggene.

 

Last ned rapporten

Anskaffelser – samfunnsansvar – Vestfold og Telemarkfylkeskommune

Denne forvaltningsrevisjonen handler om i hvilken grad fylkeskommunen har etablert en tilfredsstillende internkontroll på anskaffelsesområdet. Videre har vi undersøkt om fylkeskommunen etterlever kravene til konkurranse og kunngjøring av konkurranse, samt protokollføring. Vi har også undersøkt om fylkeskommunen etterlever kravene til samfunnsansvar i praksis, innenfor klima og miljø, lønns- og arbeidsforhold (sosial dumping og bruk av lærlinger) og sosialt ansvar (menneskerettigheter). Samferdselsområdet er ikke undersøkt i denne forvaltningsrevisjonen.

 

Last ned rapporten