Antall rapporter: 6

Internkontroll – Tønsberg kommune (2023)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt internkontrollen i Tønsberg kommune, med vekt på risikovurderinger, avviksrapportering og rapportering om oppfølging av politiske vedtak.

Last ned rapport: Internkontroll – Tønsberg kommune (2023)

PPT – Tønsberg (2023)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om PPT i Tønsberg har tilpasset sin aktivitet til forventningene om økt systemrettet arbeid og om de har tiltak for å sikre en forsvarlig og rettidig behandling av sakkyndig vurdering.

Last ned rapport: PPT – Tønsberg (2023)

Spesialundervisning under koronapandemien (2022)

Denne forvaltningsrevisjonen handler om hvordan Tønsberg kommune har gjennomført spesialundervisningen under koronapandemien. Vi har sett etter om kommunen har fulgt vedtak og individuell opplæringsplan (IOP) under pandemien. Videre har vi undersøkt om kommunen har utarbeidet IOP og årsrapport IOP for skoleåret 2020-21. Til slutt har vi sett på hvordan koronapandemien preget dette skoleåret.

Last ned rapport: Spesialundervisning under koronapandemien (2022)

Korona – Beredskap (2022)

Vi har undersøkt om Tønsberg kommune har fulgt overordnet beredskapsplan og smittevernplan under koronapandemien. Videre har vi undersøkt om kriseledelsens har truffet beslutninger om inngripende tiltak i tråd med gjeldende regler.

 

Last ned rapport: Korona – Beredskap (2022)

Like muligheter i oppveksten – barnefattigdom (2021)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt deler av kommunens arbeid med barnefattigdom. Vi har kartlagt tiltak for å redusere fattigdom i barnefamilier og for å begrense negative følger av fattigdom for barn. Vi har undersøkt om kommunen har kunnskap om barn og unges levekår i kommunen og om kommunen bruker denne kunnskapen. Videre har vi sett etter om kommunen har tiltak for å sikre tverrfaglig samarbeid og samordning av tjenester/tiltak rettet mot barnefattigdom.

Last ned rapport: Like muligheter i oppveksten – barnefattigdom (2021)

Skolemiljø og integrering, samt vold og trusler mot ansatte (2021)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt hvordan kommunen sikrer at skolene jobber forebyggende med skolemiljø, herunder med inkludering og ivaretar aktivitetsplikten i opplæringsloven. Vi har også undersøkt kommunens arbeid for å forebygge og følge opp tilfeller av vold og trusler om vold mot ansatte i skolen.

Last ned rapport: Skolemiljø og integrering, samt vold og trusler mot ansatte (2021)