Antall rapporter: 6

Eierskapskontroll – Drangedal (2023)

I denne eierskapskontrollen har vi undersøkt om kommunens eierskapsmelding er i samsvar med kommuneloven og om eierstyringen praktiseres i samsvar med lovkrav, eierskapsmeldingen og KS anbefalinger om samordning, styringsdialog og styrevalg.

Last ned rapport: Eierskapskontroll – Drangedal (2023)

Rus og psykisk helse – Drangedal (2023)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om Drangedal kommune har tiltak som sikrer at tilbud om helsehjelp til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse er tilpasset brukernes/pasientenes behov.

Last ned rapport: Rus og psykisk helse – Drangedal (2023)

Anskaffelser (2022)

Denne forvaltningsrevisjonen handler om i hvilken grad Drangedal kommune har tilfredsstillende internkontroll på anskaffelsesområdet. Videre har vi undersøkt om kommunen ved anskaffelser etterlever sentrale krav i anskaffelsesregelverket.

Last ned rapport: Anskaffelser (2022)

Planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter (2020)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi kartlagt hvilke rutiner kommunen har når de gjennomfører investeringsprosjekter. Tre investeringsprosjekter er brukt som eksempler i rapporten.

Last ned rapport: Planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter (2020)

Psykososialt skolemiljø (2020)

Bakgrunnen for forvaltningsrevisjonen er at henvendelser til kommunen om mobbing i perioden fra 1970 tallet og fram til nyere tid. Vi har undersøkt kommunens dokumentasjon fra denne perioden. Vi har sett etter om kommunen hadde organisering, rutiner og tiltak i samsvar med de kravene som gjaldt.

Last ned rapport: Psykososialt skolemiljø (2020)

IATA Eierstyring og selvkost (2020)

Vi har undersøkt kommunenes eierskapsutøvelse og om selskapet har ivaretatt kravene til selvkost og beregning av gebyr.

Last ned rapport: IATA Eierstyring og selvkost (2020)