Antall rapporter: 5

PP-tjenesten – Færder (2023)

Vi har undersøkt om Færder kommune har tiltak for å sikre at PPT kan arbeide systemrettet. Videre har vi sett på om PPT bistår skoler og barnehager i kommunen med systemarbeid. Vi har også undersøkt om kommunen har tiltak for å sikre en forsvarlig og rettidig behandling av sakkyndig vurdering. Sakkyndig vurdering danner grunnlag for å vurdere om barnet har rett til spesialpedagogisk hjelp (barn under skolepliktig alder) eller spesialundervisning (i skolen).

Last ned rapport: PP-tjenesten – Færder (2023)

Eierskapskontroll – Færder (2023)

Vi har undersøkt om kommunens eierskapsmelding og eierstyringsprinsipper er i samsvar med kommuneloven og sentrale anbefalinger fra KS. Videre har vi sett på om kommunen har fulgt opp sitt eierskap i samsvar med gjeldende regler, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.

Last ned rapport: Eierskapskontroll – Færder (2023)

Byggesaksbehandling (2022)

Vi har undersøkt om kommunen har etablert internkontroll med byggesaksarbeidet. Videre har vi sett på om kommunen behandler byggesøknader i tråd med gjeldende lovverk.

 

Last ned rapport: Byggesaksbehandling (2022)

Sosiale tjenester (2021)

Ansvaret for sosiale tjenester i Færder kommune ligger til NAV Færder. Denne forvaltningsrevisjonen handler om i hvilken grad sosialtjenesten i NAV Færder har en forsvarlig internkontroll. Videre har vi undersøkt om NAV Færder behandler saker om økonomisk sosialhjelp i samsvar med gjeldende krav til saksbehandlingstid, begrunnelse og utforming av vedtak, behandling av klager og bruk av vilkår om aktivitetsplikt for mottakere under 30 år.

 

Last ned rapport: Sosiale tjenester (2021)

Læringsmiljø (2021)

I denne forvaltningsrevisjonen undersøker vi Færder kommunes forebyggende arbeid med skolemiljø. Vi beskriver også tiltak og erfaringer med dette arbeidet under koronapandemien. Til sist undersøker vi også kommunens arbeid mot vold og trusler rettet mot ansatte i skolen.

Last ned rapport: Læringsmiljø (2021)