Antall rapporter: 9

Sykefraværsoppfølging – Porsgrunn (2023)

Denne forvaltningsrevisjonen handler om forebygging og oppfølging av sykefravær i Helse og omsorg i Porsgrunn kommune. Vi har blant annet undersøkt kommunens arbeid med risikovurderinger og  tiltaksplaner og tiltak for å forebygge sykefravær. Vi har også sett på hvordan ledere i kommunen følger opp sykefravær. 

Last ned rapport: Sykefraværsoppfølging – Porsgrunn (2023)

Etikk og habilitet – Porsgrunn (2023)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om Porsgrunn kommune har tiltak for å sikre gode etiske holdninger i organisasjonen, og om tiltakene er fulgt opp. Vi har også undersøkt om kommunen har tiltak som sikrer at habilitet blir vurdert når saker skal forberedes og avgjøres.

Last ned rapport: Etikk og habilitet – Porsgrunn (2023)

Investeringsbeslutninger – Porsgrunn (2023)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt hvilke rutiner kommunen har for å beslutte,  utrede og vurdere habilitet i forbindelse med investeringsbeslutninger. Vi har også undersøkt  hvordan kommunen har fulgt opp relevante regler i et utvalg investeringsbeslutninger.

Last ned rapport: Investeringsbeslutninger – Porsgrunn (2023)

Avvikshåndtering – Helse og omsorg – Porsgrunn (2022)

Vi har undersøkt om kommunen har et forsvarlig avvikssystem i Helse og omsorg. Videre har vi sett på om ansatte registrerer og følger opp avvik.

Last ned rapport: Avvikshåndtering – Helse og omsorg – Porsgrunn (2022)

Informasjonssikkerhet (2022)

Denne rapporten omhandler kommunens arbeid med informasjonssikkerhet og personvern. Vi har blant annet sett på organisering, etterlevelse av sentrale krav i personopplysingsloven og avvikshåndtering.

Last ned rapport: Informasjonssikkerhet (2022)

Ny ferge i Porsgrunn – ansvar og prosesser (2021)

Brevik fergeselskap IKS har anskaffet ny ferge. Fergekaier og infrastruktur på land må oppgraderes for at den nye ferga kan tas i bruk. I denne forvaltningsrevisjonen og eierskapskontrollen undersøker vi ansvar og prosesser i forbindelse med fergekjøpet og oppgraderingen av den landfaste infrastrukturen.

Brevik fergeselskap IKS er eid av Vestfold og Telemark fylkeskommune og Porsgrunn kommune.

Last ned rapport: Ny ferge i Porsgrunn – ansvar og prosesser (2021)

Eierskapskontroll Grep Grenland AS (2021)

I denne eierskapskontrollen har vi sett nærmere på eierkommunenes eierskapsmelding, eierkommunenes samordning av føringer om samfunnsansvar og om eierstyringen i et selskap, har vært i samsvar med eierkommunenes eierskapsmeldinger og vedtak.

Last ned rapport: Eierskapskontroll Grep Grenland AS (2021)

Kunst – forvaltning og sikring – Porsgrunn kommune (2021)

Vi har kartlagt hvilke rutiner kommunen har for å anskaffe kunst og å ta vare på og sikre kunsten.

Last ned rapport: Kunst – forvaltning og sikring – Porsgrunn kommune (2021)

Barneverntjenesten (2020)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt barneverntjenestens organisering og internkontroll. Vi har sett på rutiner og praksis for håndtering av meldinger, undersøkelser og hjelpetiltak, samt oppfølging av barn i fosterhjem.

Last ned rapport: Barneverntjenesten (2020)